Proces dyplomowania

Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony

Karta pracy dyplomowej/ Formularz FOR-PD – zgłoszenie tematu i zakresu pracy dyplomowej

 1. Student po uzgodnieniu z promotorem/opiekunem tytułu i zakresu pracy wypełnia formularz FOR-PD, drukuje go w 2 egzemplarzach i podpisuje.
 2. Promotor/opiekun potwierdza tytuł pracy, wyraża zgodę na jej prowadzenie i uzyskuje akceptację kierownika zakładu.
 3. Promotor/opiekun niezwłocznie przekazuje formularz w wersji elektronicznej (skan) do sekretariatu Instytutu w celu rejestracji pracy w APD.
 4. Niniejszą kartę należy dołączyć do pracy (również w wersji elektronicznej w systemie APD).

Praca dyplomowa powinna zawierać:

 1. Stronę tytułową pracy
 2. Kartę pracy dyplomowej (tzw. Formularz FD),
 3. Streszczenie pracy w języku polskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych
 4. Streszczenie pracy w języku angielskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych
 5. Oświadczenie o autorstwie pracy podpisane przez studenta
 6. Spis treści
 7. Kolejne rozdziały pracy
 8. Bibliografia
 9. Wykaz symboli i skrótów
 10. Spis rysunków/wykresów
 11. Spis tabel
 12. Spis załączników
 13. Załączniki

Student przekazuje do Sekretariatu Instytutu organizującego obronę pracy dyplomowej następujące dokumenty:

- pracę dyplomową wraz z załącznikami w jednym pliku w formacie PDF

System USOS APD:

- po złożeniu dokumentów w Instytucie, student loguje się do systemu USOS APD i wpisuje dane o pracy (krok 1/5) oraz wgrywa potrzebne dokumenty, określone przez system (krok 2/5),

- wpisane dane są zatwierdzane a praca sprawdzana w JSA (Jednolitym Systemie Antyplagiatowym) przez promotora pracy (krok 3/5),

- promotor oraz recenzent zamieszczają recenzje pracy wraz z oceną (krok 4/5),

- praca jest gotowa do obrony; generowany jest protokół, który zostaje wypełniony przez Przewodniczacego egzaminu dyplomowego w dniu obrony (krok 5/5).

 

Kierujący pracą dyplomową oraz recenzent po zapoznaniu się z pracą wypełnia w APD formularz oceny, tj. opinia promotora/recenzenta – nie później niż trzy dni przed planowanym terminem obrony.

Informacje o terminie egzaminu dyplomowego i składzie Komisji przekazywane są studentowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Instytut dyplomujący (co najmniej 3 dni przed obroną). Wyżej wymienione informacje można również sprawdzić w systemie USOS APD.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, tj. od daty podjęcia przez dziekana decyzji o dopuszczeniu do egzaminu.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego, powołana przez Dziekana na wniosek Instytutu dyplomującego. W skład Komisji wchodzą 4 osoby: przewodniczący, kierujący pracą dyplomową, recenzent, nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta oraz każdy samodzielny pracownik Wydziału, zainteresowany pracą studenta.

Część jawna egzaminu dyplomowego obejmuje:

- czas prezentacji (ok. 10 minut dla pracy inżynierskiej, ok. 15 minut dla pracy magisterskiej). Prezentacja powinna zawierać: genezę i cel pracy, zakres przeprowadzonych analiz, efekty proponowanych rozwiązań, wnioski końcowe. Prezentacja powinna zostać przedstawiona z wykorzystaniem wybranego środka audiowizualnego.

- przedstawienie przez recenzenta opinii o pracy, pytania i dyskusję dotyczącą pracy dyplomowej

- odpowiedzi dyplomanta na trzy pytania egzaminacyjne ustalone przez Komisję.

 

Część niejawna egzaminu dyplomowego obejmuje:

- ocenę końcową pracy dyplomowej (na podstawie ocen proponowanych przez promotora i recenzenta oraz prezentacji pracy),

- ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczących pracy dyplomowej i pytań problemowych),

- ocenę końcową ukończenia studiów

 

Akty prawne regulujące proces dyplomowania w Politechnice Warszawskiej:

- Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej 

- Uchwała 102/2017 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 26.09.2017 roku w sprawie zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej 

 - Zarządzenie nr 57/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych 

- Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29.09.2020 roku w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość 

Formularze

- Karta pracy dyplomowej/Formularz FOR-PD dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii (DOC)

- Strona tytułowa pracy inżynierskiej dla Wydziału Inżynierii Produkcji (DOC)

- Strona tytułowa pracy magisterskiej dla Wydziału Inżynierii Produkcji (DOC)

- Oświadczenie o autorstwie (DOC)

- Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (DOC)

 

Jak prawidłowo złożyć przypisy i bibliografię załącznikową w pracy dyplomowej