NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizowane są trzy zadania w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach Projektu: 1 725 900 zł, w tym ze środków UE: 1 454 588,55 zł.

Od 1 marca 2019 r. w ramach nowego projektu "NERW 2 PW" (nr projektu POWR.03.03.00-00-Z307/18)) realizowane jest zadanie nr 2: "Modyfikacja programów kształcenia na studiach I i II stopnia dla kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych". Okres realizacji 1 marca 2019 do 31 grudnia 2022r.

Kwota dofinansowania: 566 775,00 zł.

 

Zadania realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej:

1. Projekt "NERW PW": ZADANIE 22

MODYFIKACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH II STOPNIA DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Okres realizacji zadania: 1.03.2018 – 31.12.2020
Kierownik zadania: dr inż. Grzegorz Wróblewski
Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 666 600,00 zł
Źródła finansowania wydatków:        
– środki wspólnotowe (z UE): 561 810,49 zł
– środki krajowe publiczne (budżet państwa): 84 791,51 zł
– inne krajowe środki publiczne (inne-wkład własny): 19 998,00 zł

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną wszyscy studenci rozpoczynający studia II stopnia (st. stacjonarne) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w roku akademickim 2019/2020.

Opis zadania:

– Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku MiBM (II stopień, st. stacjonarne) związanych z nowymi specjalnościami: prace związane z opracowaniem nowego zestawu przedmiotów, ściśle zależne od określenia nowych efektów kształcenia. Zagadnienia te będą realizowane przez dwie Komisje Programowe, jedną pracującą nad bazowym planem modelowym dla II stopnia MiBM oraz drugą pracującą nad planami modelowymi związanymi z całkowicie nowymi specjalnościami na II stopniu MiBM (dotyczącymi wąskiej, specjalistycznej tematyki). Zależnie od specjalności, opracowywane przedmioty będą dotyczyły przykładowo tematyki związanej z odlewnictwem, spajaniem, przetwórstwem tworzyw sztucznych, obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem, elektroerozyjną i ścierną, analizą danych przemysłowych. Wymienione oraz inne zagadnienia zostaną opracowywane jako przedmioty specjalistyczne, na podbudowie wiadomości podstawowych oferowanych na studiach pierwszego stopnia i w zestawie przedmiotów bazowych.

– Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć: w ramach modyfikacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku MiBM przewidziano utworzenie 55 nowych przedmiotów, do których niezbędne jest przygotowanie całkowicie nowych materiałów dydaktycznych oraz kart przedmiotów/sylabusów.

– Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców: w celu zweryfikowania, czy podejmowane działania w zakresie kształcenia są odpowiednie oraz w celu zapoznania z bieżącymi potrzebami przedstawicieli przemysłu, 1-2 razy w roku kalendarzowym (w zależności od potrzeb) organizowane będą posiedzenia Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji. To działanie pozwoli ukierunkować prace komisji programowych na wymogi otoczenia społeczno-gospodarczego.

– Prowadzenie zajęć zawierających nowe elementy dydaktyczne - zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i przedstawicieli pracodawców: po opracowaniu nowych planów modelowych, planowane jest wprowadzenie do oferty nowych przedmiotów dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, ale również zwiększenie oferty w ramach przedmiotów obieralnych. To działanie również pozwoli określić preferencje studentów. Przewidywany jest również udział przedstawicieli pracodawców w prowadzeniu zajęć (ok. 50 godzin w roku - działalność przewidziana na przedostatni rok trwania projektu), które pozwolą na zwiększenie dostępności do praktycznej wiedzy i zapoznanie się z rzeczywistymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach związanych m.in. z mechaniką i budową maszyn, automatyką czy inżynierią produkcji.

Całkowita zmiana planów modelowych II stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest następstwem działań zapoczątkowanych w 2013 roku, kiedy rozpoczęto prace nad opracowywaniem planów modelowych I stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Konsekwencją przygotowania planów modelowych dla studiów I stopnia jest potrzeba dostosowania i modernizacji planów modelowych na II stopniu studiów MiBM.

Etapy realizacji zadania:

03.2018–09.2019 Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku MiBM (II stopień, st. stacjonarne)
05.2018–12.2019 Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć
10.2018–12.2018 Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców
10.2019–12.2020 Prowadzenie (przez przedstawicieli pracodawców) zajęć zawierających nowe elementy dydaktyczne
od 10.2019 Uruchomienie zmodyfikowanych studiów II stopnia i realizacja kształcenia

 

2. Projekt "NERW PW": ZADANIE 23

MODYFIKACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Okres realizacji zadania: 1.03.2018 – 30.06.2021
Kierownik zadania: dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska
Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 372 900,00 zł
Źródła finansowania wydatków:        
– środki wspólnotowe (z UE): 314 280,13 zł
– środki krajowe publiczne (budżet państwa): 47 432,87 zł
– inne krajowe środki publiczne (inne-wkład własny): 11 187,00 zł

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną wszyscy studenci rozpoczynający studia I stopnia (st. stacjonarne) na kierunku Papiernictwo i Poligrafia w roku akademickim 2019/2020.

Opis zadania:

– Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku PiP (I stopień, st. stacjonarne): opracowanie nowych przedmiotów będzie odbywało się z uwzględnieniem nowo zidentyfikowanych efektów kształcenia. W czasie spotkań Komisji Programowej pracującej nad planami dla studiów I stopnia PiP, opracowane zostaną efekty kształcenia.

– Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć: w ramach modyfikacji kształcenia na studiach I stopnia na kierunku PiP przewidziano utworzenie 20 nowych przedmiotów, do których niezbędne jest przygotowanie całkowicie nowych materiałów dydaktycznych oraz kart przedmiotów/sylabusów.

– Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców: w celu zweryfikowania, czy podejmowane działania w zakresie kształcenia są odpowiednie oraz w celu zapoznania się z bieżącymi potrzebami Przedstawicieli przemysłu, 1-2 razy w roku kalendarzowym (w zależności od potrzeb) organizowane będą posiedzenia Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji. To działanie pozwoli ukierunkować prace komisji programowych na wymogi otoczenia społeczno-gospodarczego.

– Prowadzenie nowych zajęć zawierających nowe elementy dydaktyczne – zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i przedstawicieli pracodawców: przewidywany udział przedstawicieli pracodawców w prowadzeniu zajęć to ok. 90 godzin w roku, który pozwoli na zwiększenie dostępności do praktycznej wiedzy i zapoznanie się z rzeczywistymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach związanych m.in. z technologią druku cyfrowego.

Etapy realizacji zadania:

03.2018–09.2019 Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku PiP - I stopień, st. stacjonarne
05.2018–12.2019 Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć
10.2018–12.2018 Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców
10.2019–06.2021 Prowadzenie (przez przedstawicieli pracodawców) zajęć zawierających nowe elementy dydaktyczne
od 10.2019 Uruchomienie zmodyfikowanych studiów I stopnia i realizacja kształcenia

 

3. Projekt "NERW PW": ZADANIE 24

MODYFIKACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I I II STOPNIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Okres realizacji zadania: 1.03.2018 – 30.06.2021
Kierownik zadania: dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW
Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 686 400,00 zł
Źródła finansowania wydatków:        
– środki wspólnotowe (z UE): 578 497,93 zł
– środki krajowe publiczne (budżet państwa): 87 310,07 zł
– inne krajowe środki publiczne (inne-wkład własny): 20 592,00 zł

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną wszyscy studenci rozpoczynający studia I i II stopnia (st. stacjonarne) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2019/2020.

Opis zadania:

– Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku ZiIP (I i II stopień, st. stacjonarne): opracowanie nowych przedmiotów będzie odbywało się z uwzględnieniem nowo zidentyfikowanych efektów kształcenia. W czasie spotkań trzech Komisji Programowych – jedna pracująca nad planami dla studiów I stopnia, druga planująca plany modelowe związane z całkowicie nowymi specjalnościami na II stopniu ZiIP (wzbogacenie oferty dydaktycznej o specjalność związaną z technologiami wytwarzania) oraz trzecia Komisja pracująca nad ogólnymi planami modelowymi dla II stopnia ZiIP, opracowane zostaną efekty kształcenia dla wszystkich powstałych specjalności i przedmiotów.

– Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć: w ramach modyfikacji kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku ZiIP przewidziano utworzenie 30 nowych przedmiotów, do których niezbędne jest przygotowanie całkowicie nowych materiałów dydaktycznych oraz kart przedmiotów/sylabusów.

– Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców: w celu zweryfikowania, czy podejmowane działania w zakresie kształcenia są odpowiednie oraz w celu zapoznania się z bieżącymi potrzebami przedstawicieli przemysłu, 1-2 razy w roku kalendarzowym (w zależności od potrzeb) organizowane będą posiedzenia Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji. To działanie pozwoli ukierunkować prace komisji programowych na wymogi otoczenia społeczno-gospodarczego.

– Prowadzenie zajęć zawierających nowe elementy dydaktyczne – zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i przedstawicieli pracodawców: przewidywany jest udział przedstawicieli pracodawców w prowadzeniu zajęć (ok. 30 godzin w roku - dla studentów I stopnia ZiIP), który pozwoli na zwiększenie dostępności do praktycznej wiedzy i zapoznanie się z rzeczywistymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach związanych m.in. z inżynierią produkcji.

Etapy realizacji zadania:

03.2018–09.2019 Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku ZiIP – I i II stopień, st. stacjonarne
05.2018–12.2019 Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć
10.2018–12.2018 Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców
10.2019–06.2021 Prowadzenie (przez przedstawicieli pracodawców) zajęć zawierających nowe elementy dydaktyczne
od 10.2019 Uruchomienie zmodyfikowanych studiów I i II stopnia i realizacja kształcenia

4. Projekt "NERW 2 PW": ZADANIE 2

MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA DLA KIERUNKU AUTOMATYZACJA i ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Okres realizacji zadania: 01.03.2019r. - do: 31.12.2022r.
Kierownik zadania: dr inż. Grzegorz Wróblewski
Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 566 775,00 zł

Okres realizacji zadania:

03.2019 - 03.2020: Opracowanie koncepcji kształcenia, opracowanie programów kształcenia
01.2020 – 03.2021: Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć
04.2019 – 11.2019: Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców
10.2020 – 09.2021: Uruchomienie zmodyfikowanych studiów Ii stopnia i realizacja kształcenia

Opis zadania:

Celem zadania jest modyfikacja programów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji prowadzone są studia na czterech kierunkach. Programy kształcenia na trzech kierunkach (Mechanika i budowa maszyn, Papiernictwo i poligrafii, Zarządzanie i inżynieria produkcji) są obecnie modyfikowane w ramach realizacji zintegrowanego projektu Politechniki Warszawskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czwartym kierunkiem jest „Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - AiRPP”.

W dniu 23 maja 2018r. Rada Wydziału podjęła decyzję o wystąpieniu do Senatu Uczelni z wnioskiem o zmianę nazwy kierunku „Automatyka i Robotyka” na „Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych”. W dniu 5 czerwca 2018r. wniosek został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu senackiej komisji ds. kształcenia i skierowany do procedowania na wrześniowe posiedzenie Senatu Politechniki.

Aktualnie oferowane programy kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku AiRPP wprowadzone zostały w 2008 roku, przy czym studia program studiów II stopnia poddany został nieznacznym modyfikacjom w 2013 roku. Wspomniane programy zostały więc opracowane w oparciu o obowiązujące wówczas standardy kształcenia dla kierunku Automatyka i robotyka i zawierają treści kształcenia adekwatne do ówczesnych wymagań. Prowadzone zajęcia ukierunkowane są na zagadnienia związane z automatyzacją procesów technologicznych, nie zaś na szeroko rozumianą automatyką i robotyką. Wymuszona projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zmiana nazwy kierunku spowoduje więc naturalną konieczność weryfikacji oferty dydaktycznej na obu poziomach kształcenia. W efekcie zamiarem władz Wydziału jest pełniejsze dopasowanie oferty dydaktycznej do możliwości kadrowych i bazy laboratoryjnej Wydziału.

Celem szczegółowym projektu jest dostosowanie i wdrożenie do realizacji nowego programu kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka/Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (dalej AiR/AiRPP) do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności. W ramach projektu planowane jest:

  1. Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku AiR/AiRPP (I/II stopień, st. stacjonarne). Prace związane z opracowaniem nowego zestawu przedmiotów, ściśle są zależne od określenia nowych efektów kształcenia. Przedmioty będą dotyczyły np. tematyki związanej z programowanie obrabiarek i urządzeń sterowanych numerycznie. Wymienione oraz inne zagadnienia zostaną opracowywane jako przedmioty specjalistyczne.
  2. Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do nowych zajęć: w ramach modyfikacji kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku AiR/AiRPP przewidziano utworzenie 45 nowych przedmiotów, do których niezbędne jest przygotowanie całkowicie nowych materiałów dydaktycznych oraz kart przedmiotów/sylabusów.
  3. Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Konsultacyjnej Pracodawców. Te działanie pozwoli ukierunkować prace komisji programowych na wymogi otoczenia społeczno-gospodarczego.
  4. Prowadzenie zajęć zawierających nowe elementy dydaktyczne - zarówno przez nauczycieli akademickich jak i przedstawicieli pracodawców. Przewidywany jest udział przedstawicieli Pracodawców w prowadzeniu zajęć (ok. 75 godzin w roku - działalność przewidziana na przedostatni rok trwania projektu), które pozwolą na zwiększenie dostępności do praktycznej wiedzy i zapoznanie się z rzeczywistymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach związanych m.in. z mechaniką i budową maszyn, automatyką czy inżynierią produkcji. Przygotowanie i opracowanie nowych planów modelowych dla kierunku AiR/AiRPP (I/II stopień, st. stacjonarne). Prace związane z opracowaniem nowego zestawu przedmiotów, ściśle są zależne od określenia nowych efektów kształcenia. Zagadnienia te będą realizowane przez Zespół Roboczy. Przedmioty będą dotyczyły np. tematyki związanej z programowanie obrabiarek i urządzeń sterowanych numerycznie. Wymienione oraz inne zagadnienia zostaną opracowywane jako przedmioty specjalistyczne.