Technologia drukowania

Autor: Jan Kowalczyk (Politechnika Warszawska)
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Monografia zapełnia lukę na rynku wydawniczym z zakresu technologii drukowania. Tematycznie obejmuje cztery główne techniki drukowania: offset, fleksografię, sitodruk i wklęsłodruk, z uwzględnieniem odmian offsetu, jakimi są heatset i coldset.
Książka adresowana jest do wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki drukowania. Mogą z niej korzystać studenci kierunków poligraficznych PW i PŁ, uczniowie szkół poligraficznych oraz pracownicy drukarń, wydawnictw i innych przedsiębiorstw związanych z poligrafią.
Publikacja jest dostępna w Oficynie Wydawniczej PW

Fragmenty z Przedmowy Autora do książki

(...) Technologia drukowania jest wiedzą interdyscyplinarną, w obszarze zainteresowań której znajdują się zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w obrębie maszyny drukującej podczas procesu drukowania oraz bezpośrednio po jego zakończeniu. Zajmuje się wpływem właściwości parametrów i cech podłoży drukowych, farb, form drukowych oraz innych elementów na przebieg zachodzących procesów. Określa ich współzależność oraz wartości graniczne tychże właściwości i parametrów, które muszą być osiągnięte, aby wytworzony podczas drukowania produkt spełniał założone wymagania jakościowe. (...)

(...) Niniejsza monografia obejmuje tematycznie cztery główne techniki drukowania: offset, fleksografię, sitodruk i wklęsłodruk, z uwzględnieniem odmian offsetu, jakimi są heatset i coldset. W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono zagadnienia ogólne, odnoszące się do wszystkich rodzajów technologii. Dotyczą one najważniejszych właściwości materiałów stosowanych w procesach drukowych, ich zmian w trakcie trwania procesu drukowania i wzajemnego oddziaływania. Są tam również omówione zagadnienia teoretyczne związane z transferem farby na podłoże drukowe, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Znaczna część pracy obejmuje procesy utrwalania farb, które są integralną częścią procesów drukowania. Kolejne rozdziały dotyczą poszczególnych technik drukowania. Każda z nich ma swoją specyfikę i inny zbiór czynników decydujących o jakości i parametrach uzyskiwanych druków. Przedstawiono specyficzne warunki przenoszenia farby charakterystyczne dla tych technik, właściwości materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w tych procesach oraz parametry pracy podzespołów maszyn drukujących, możliwe zakresy regulacji parametrów prowadzenia procesów drukowania, jak też ich wpływ na parametry uzyskiwanych odbitek drukarskich. Końcowe rozdziały pracy poświęcone zostały zagadnieniom dotyczącym wykorzystania omawianych technik poligraficznych do wykonywania nadruków na podłożach innych niż typowe. Najczęściej wymagana jest tu adaptacja procesu drukowania do konkretnych warunków związanych z charakterystycznymi właściwościami zadrukowywanych powierzchni i materiałów lub jego dostosowanie do oczekiwanych cech wykonywanego nadruku. (...)

(...) Zawarte w książce informacje mogą pomóc osobom zajmującym się poligraficznymi procesami produkcyjnymi pogłębić wiedzę w zakresie wymienionych zagadnień oraz umożliwić im właściwe przygotowanie procesu drukowania, jak również bardziej świadome nim sterowanie, a w przypadku wystąpienia problemów ‒ prawidłową analizę przyczyn zaistniałej sytuacji. Dobra znajomość zjawisk zachodzących podczas drukowania jest również niezbędna do efektywnego stosowania standaryzacji i optymalizacji procesów drukowania, które pozwalają wykonywać druki najwyższej jakości przy zachowaniu wysokiej wydajności produkcji. (...)

Format publikacji: 160 x 235 mm
Objętość: 39,5 ark. wyd. ( 604 str.)
Oprawa: klejona, miękka
ISBN: 978-83-7814-914-9
Rok wydania: 2019
Cena: 65 zł