Stypendia

Studenci studiów I i II stopnia wszystkich rodzajów studiów mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków. Ze stypendiów wymienić należy stypendium za wyniki w nauce, socjalne, sportowe i dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium za wyniki w nauce student może otrzymać po pierwszym roku studiów, gdy średnia jego ocen z dwóch ostatnich semestrów przekracza ustaloną na dany rok akademicki granicę (wysokość stypendium rośnie wraz ze wzrostem średniej).

stypendium socjalne student może ubiegać się od pierwszego semestru studiów, w przypadku, gdy dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od określonej kwoty. Na podobnych zasadach student może ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów zamieszkania w domu studenckim.

Oprócz stypendiów student może uzyskać zapomogę wypłacaną w trudnych sytuacjach życiowych.