Prezydium i skład zespołów

Skład Prezydium RND Inżynieria Mechaniczna w kadencji 2020-2024

 
1) prof. dr hab. inż. Robert Sitnik,
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna,
Przewodniczący Prezydium;

2) prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski,
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji;

3) prof. dr hab. inż. Janusz Frączek,
Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;

4) prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz,
Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych;

5) dr hab. inż. Krzysztof Wołosz, prof. uczelni,
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;

6) prof. dr hab. inż. Adam Woźniak,
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechatroniki.
 

Zespoły i ich składy RND Inżynieria Mechaniczna w kadencji 2020-2024

 
Zespół ds. Nauki i Ewaluacji

1) dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni – przewodnicząca

2) prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

3) dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni

4) dr inż. Marian Trafczyński

5) dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

Zakres zadań Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej, na kadencję 2020-2024.

 1. Określa strategię rozwoju dyscypliny i pożądane warunki jej realizacji, szczególnie w świetle ewaluacji działalności naukowej
 2. Ustala wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich
 3. Określa politykę naukową w ramach dyscypliny
 4. Realizuje zadania związane z ewaluacją jakości działalności naukowej
 5. Proponuje kryteria do oceny okresowej w ramach działalności naukowej
 6. Rekomenduje w zakresie sposobu i częstotliwości oceny okresowej w ramach działalności naukowej pracowników
 7. Uczestniczy w podziale środków finansowych przeznaczanych przez Rektora na badania naukowe prowadzone w jednostkach organizacyjnych Uczelni w ramach dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna
 8. Opiniuje wnioski w sprawie nagród naukowych dla pracowników
 
Zespół ds. Kadr

1) dr hab. inż. Krzysztof Wołosz, prof. uczelni – przewodniczący

2) dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni

3) dr inż. Michał Nowicki

4) dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni

5) dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni

Zakres zadań Zespołu ds. Kadr Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej, na kadencję 2020-2024.

 1. Opiniuje zatrudnienie w grupach pracowniczych: badawczej i badawczo – dydaktycznej
 2. Realizuje ocenę nauczycieli akademickich w ramach działalności naukowej (ocena okresowa, awanse, ponowne zatrudnienia) w zakresie kompetencji RDN
 3. Opiniuje utworzenie, przekształcenie lub likwidację instytutu, katedry lub zakładu, prowadzących działalność w tej dyscyplinie, w podstawowych jednostkach organizacyjnych PW
 
Zespół ds. Kształcenia i Szkół Doktorskich

1) dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni – przewodniczący

2) dr hab. inż. Adam Rogowski

3) dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni

4) prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski

5) dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni

6) mgr inż. Artur Mościcki - doktorant

Zakres zadań Zespołu ds. Kształcenia i Szkół Doktorskich Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej, na kadencję 2020-2024.

 1. Zgłasza kandydatów na członków rady szkoły doktorskiej reprezentujących dyscyplinę
 2. Bierze udział w ustalaniu limitów przyjęć w rekrutacji do szkoły doktorskiej
 3. Bierze udział w opiniowaniu spraw skierowanych do Rady przez szkoły doktorskie;
 4. Bierze udział w opiniowaniu spraw dotyczących kształcenia skierowanych do Rady przez Wydziały Politechniki Warszawskiej;
 
Zespół ds. Postępowań Habilitacyjnych

1) prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk – przewodniczący

2) prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda

3) prof. dr hab. inż. Cezary Galiński

4) prof. dr inż. Mariusz Pyrz

Zakres zadań Zespołu ds. Postępowań Habilitacyjnych Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej, na kadencję 2020-2024.

 1. Opiniuje postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego
 2. Wspiera i doradza potencjalnym kandydatom na doktorów habilitowanych
 3. Inicjuje i koordynuje tworzenie dobrych praktyk w zakresie awansu naukowego na doktora habilitowanego
 
Zespół ds. Postępowań Doktorskich

1) prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski – przewodniczący

2) dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni

3) prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut

4) dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni

Zakres zadań Zespołu ds. Postępowań Doktorskich Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej, na kadencję 2020-2024.

 1. Opiniuje postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora nauk technicznych
 2. Opiniuje nostryfikację stopni naukowych