Stypendia z funduszu Darowizny Edwarda Józefa Brzezińskiego

Wydział Mechaniczny Technologiczny ogłasza nabór wniosków na stypendia z funduszu Darowizny Edwarda Józefa Brzezińskiego.
Jednorazowe stypendium przyznawane jest studentom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Termin składania wniosków do 14.07.2023 w Dziekanacie ds. Studenckich.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIUM.

O Stypendium może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest absolwentem I stopnia studiów prowadzonych na Wydziale MT,
  2. deklaruje kontynuację nauki na II stopniu studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale MT,
  3. wykazuje się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej) nie mniejszą niż 4,25.

Wniosek do pobrania »